હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ નિમિષ છે દોસ્તો, હું કોલેજ ના પેલા વર્ષ માં હતો....ત્યારે મારી પાસે વાપરવા માટે રુપયા ન હતા અને હું એક ગરીબ ધર માંથી આવ્યો હતો ભણવા માટે.... હવે મારે કોલેજ ની ફીસ ભરવાની હતી......એટલે હું પાર્ટ ટાઇમ નોકરી શોધતો હતો...મેં એક દિવસ પેપર મા

હવે પ્રિયા એ મને પકડી ને સોફા પર સુવડાવી દીધો અને તેની ચુથ મારા મોઢા પાસે રાખી ને તે મારા પર સુય ગય....અને મારો લોડો ચૂસવા નું ચાલુ કરી દીધું .........હવે તેની ચુથ મારા મોઢા પર એટલે હું તેને ચાટવા માડયો અને તેની પીકી નો સ્વાદ લેવા માડયો...તેની પીકી નો સ્વાદ મને બોવ્જ ગમ્યો.....મેં તેની પીકી ને ચા

મારું નામ રીંકુ છે દોસ્તો, મારી ઉમર ૨૬ વરસ ની છે...અને મારા લગ્ન થય ગયા છે....હવે થયું એમ કે મારું ટ્રાન્સફર જોતપુર માં થયું..........એટલે હું મારી પત્ની સાથે જોતપુર માં આવ્યો ..મારી પત્ની ને મહિના ચાલુ થયા હતા...એટલે તે તેના પાપા ના ધરે જવાની હતી....... હવે મારો નોકરી પર પેલો દિવસ હતો...હું બધા

હવે રસીલા મેડમ મારા લોડો પર તેના ચપલ ની એડી ધસવા માંડી....મને પણ મજા આવતી હતી...મારો લોડો તો જાણે મોટો જબર થય ગયો...અને મારા આખા શરીર માં માનો ગરમી ચડી ગય હોય....મારો લોડો તો કુદકા મારવા માંડયો... રસીલા મેડમ બોલી 'તને વાગ્યું તો નથી ને...' હું બોલ્યો 'ના મેડમ મને તો નથી વાગ્યું...મને તો મજા આવે છ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ જયેશ છે દોસ્તો, મારી વાર્તા મારા કોલેજ ની મેડમ ની છે....... મેડમ નું નામ રસીલા હતું . રસીલા મેડમ દેખાવમાં દૂધ જેવા ગોરા.......રૂપાળા પરી જેવા....તેના બોબલા મોટા મોટા મસ્તીના..તેના કુલા એટલે કે તેની ગાડ એકદમ ગોળ અને ફૂલાવદાર હતી. એટલા મસ