હવે સવાર માં  કેતુલ  સ્ટોર રૂમ માં આવ્યો.......

કેતુલ  બોલ્યો 'આજે તો મારે તારી ચુથ નો સ્વાદ લેવા નો છે...........' પછી કેતુલ  મને પકડી ને નીચે સુવડાવી અને મારા કપડા કાઢી નાખ્યા..

મેં ગય કાલે જ વાળ કાપી નાખ્યા કેમ કે કેતુલ  ને ચાટવાની મજા આવે........

કેતુલ મારી પીકી જોય ને બોવ જ ખુશ થય ગયો.....તે બોલ્યો 'વા....વ તારી ચૂંથ તો મસ્ત છે,,,,,,,,,,અને એમાં પણ એક પણ વાળ વગરની........'

હવે તેની જીભ વડે મારી પીકી ને ચાટવા મડયો...........મારા થી તો રેવા તું ના હતું..............હું તો 'આહહહહ....ઓંયયયય.ઉહહહહહહ....ઓય માંડી ના'

એણે મારી પીકી ને ચાટી ચાટી ને લાલ લાલ કરી નાખી.........આ રીતે ૨૦ મિનીટ લાગી ચાટી હું પણ બોવ જ ગરમ તઃય ગય હતી........

મને ચોદાવાનું બોવ જ મન થાતું હતું........હવે  કેતુલ તેનો લોડો મારી ગાડ પાસે અને બોબલા પાસે અને છેવટે મારી પીકી પાસે ધસતો હતો ......હવે મને લોડો લેવા નું બોવ જ મન થય ગયું.....

હું બોલી 'કેતુલ લોડો પીકી માં નાખી દે ને.......' પણ કેતુલ એ લોડો પીકી માં ના નાખ્યો.અને ૫ મિનીટ પછી તેનું વીર્ય નીકળી ગયું

પછી અમે કપડા પેરી ને ધરે જતા રહ્યા.હવે રોજ ની જેમ અમે વાતો કરવા માંડયા,,,,,,,,,,,મેં ફોન માં કીધું 'મને લોડો મોઢા માં લેવા નું બોવ જ મન થાતું હતું..તને કીધું તો પણ કેમ ના નાખ્યો......'  
 
કેતુલ બોલ્યો 'મારી પાસે કોન્ડમ ના હતું....કોન્ડમ વગર સેક્સ ના કરાય......'.એ સાંભળી ને મને બોવ જ સારું લાગ્યું.....મને થયું વ સાચે મારી કેર કરે છે.............

પચી કેતુલ ને ગામડે લગ્ન માં જવા નું થયું .ત્યાં તે ૭ દિવસ રોકવા નો હતો...હવે અમે ફોન માં વાતો કરતો હતો...૭ દિવસ લગી કય વગર કાઢવા પડ્યા.........હવે કાલે સવાર માં કેતુલ અવાનો હતો......

અમે સ્ટોર રૂમ માં મળવા નો પ્લાન બનાવ્યો.. ટે આવ્યો..... અને કીસ્સ કરવા માંડયો........

પછી મેં તેનો લોડો મોઢા માં લીધો  અને ચૂસવા માંડી...........તેણે પણ પાને સુવડાવી અને મારી પીકી ને ચાટવા માંડી..લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

મેં પૂછ્યું 'કોન્ડમ લાવ્યો છો.?'

કેતુલ બોલ્યો 'હા લાવ્યો છુ...'

પછી કેતુલ એ કોન્ડમ પેરી લીધું અને મને મોઢે હાથ રાખી ને મારું મોઢું બંધ કરી દીધું....હવે તેણે જટકા સાથે તેનો લોડો મારી પીકી માં નાખી દીધો.......મારી માનો જન વ્ય ગય હોય.............

મારી આખો માંથી પાણી જતું ર્ય ગયું,,,,,,,,,,,પછી ધીરે ધીરે મને બોવ જ મજા આવા લાગી.........તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે કેતુલ નો લોડો મારી પીકી માં અંદર બહાર અંદર બહાર થવા લાગ્યો........અમે ૩૫ મિનીટ લાગી છોડ્યા હું આહહહહ.....ઉહહહહહ.......... કરતી હતી

છેવટે તેણે તેનું વીર્ય મારી પીકી માં રેડી દીધું...............

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર