હવે ચિંતન એ મને નીચે સુવડાવી અને મારી ઉપર ચડી ગયો ...તેણે મારા મોઢા માં રૂમાલ નાખી દીધો ..એટલે હું રાડુ ના પાડું એટલે હવે તેણે મારી પીકી ને ચાટવા નું શરુ કર્યું અને પછી તેણે મારી પીકી માં તેનો લોડો નાખ્યો...  તે બોલ્યો 'જાનું કય ન્ય થાય.......' એણે પછી તરતજ જટકો માર્યો અને મારી પીકી માં લોડા નો પ્રવેશ કરી નાખ્યો....મારી તો માનો જાન જ વ્ય ગય હોય.........બોવ જ બળ તું હતું...

ચિંતન મને કેય 'જાનું પેલી વાર જ બળતરા થાય ....પછી તો તને બોવ જ મજા આવશે......'

પછી તેણે મનર ૪૫ મિનીટ લગી ચોદી..મેં બે વખત પાણી છોડી દીધું હતું....

ચિંતન બોલ્યો 'જાનું મારું વીર્ય તારી પીકી માં ઢળવી દવ....'

હું બોલી 'મારી પીકી ફાડી નાખી અને હવે એમ બોલે પીકી માં નાખું.. તારે જ્યાં નાખવું હોય ત્યાં નાખ'

આમ પછી અમે એક બીજા ને જોરથી પકડી સુતા રહ્યા ..પછી અમે નાવા માટે જતા રહ્યા.........તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

બહાર આવ્યા તો સ્વાતી બોલી 'મારે હજી એક લોડો જોતો છે જે મારી ગાડ મારે તેવો.........'

મેં પછી ચિંતન ને કીધું 'જા મારા સેર આજ સ્વાતી ની ગાડ ફાડી નાખ '

પછી ચિંતન સ્વાતી પાસે ગયો અને તેનો લોડો ચૂસવા માટે કહ્યું......સ્વાતી લોડો ચૂસવા માંડી,,............ધીરે ધીરે ચિંતન લોડો મોટો જબર થય ગયો......

ચિંતન બોલ્યો 'આજે તો સ્વાતી ની ગાડ ફાડી નાખવી છે'

સ્વાતી બોલી ' આ પેલા પણ ધણા લોડા આવ્યા પણ તે હજી ફાડી નથી ચુક્યા'

ચિતાન બોલ્યો 'સાગર આજે તો આ રંડી ને મુકવા ની જ નથી....''લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

પછી સાગર નીચે સુય ગયો......તેની ઉપર સ્વાતી ઉધી અને તેની ઉપર ચિંતન સુય ગયા

સાગર એ તેનો લોડો સ્વાતી ની પીકી માં નાખવા નું ચાલુ કર્યું ..હવે ચિંતન ઉપર થી તેનો લોડો સ્વાતી ની ગાડ માં નાખ્યો...........

આમ બે મોટા લોડા એક સાથે પીકી માં અને ગાડ માં જતા હતા સ્વાતી પણ રાડો-બરાડા પાડવા મડી 'આહહહહહહ..........ઉહહહહહ..આહહહહ......... કોય મને બચા વો આજે તો બે લોડા થય ને મારી પીકી અને ગાડ બેય ફાડી નાખશે......બને આ બે લોડા થી બચાવવો'

આમ ૩૬ મિનીટ લગી ફુલ સ્પીડ માં સ્વાતી ને ચોદી ચીદી ને લાલ ટામેટા જેવી કરી નાખી......પછી સાગર અને નીકુજ એ તેનું વીર્ય સ્વાતી ના મોઢા પર નાખ્યું

સ્વાતી નું આખું મોઢું વીર્ય થી ભરાય ગયું...સ્વાતી પણ બધું વીર્ય ચાટી ગય...અને પછી સ્વાતી,ચિંતન અને સાગર નાવા માટે સાથે ગયા....
 
આવું ચોદવા નું પાછુ ચાલતું જ રહ્યું,...હવે તો મને પણ બે લોડા નો લાભ મળી જાય છે  

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર